BONY PODARUNKOWE

             

 

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Wydawca - Przedsiębiorstwo Dremex Lech Mularczyk
47-330 Zdzieszowice ul.Filarskiego 39

Sklep –znajdujący się w Strzelcach Opolskich przy ulicy Gogolińskiej 4 sklep, w którym Wydawca prowadzi działalność gospodarczą tj. sklep PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie

Bon Podarunkowy PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie – bon stanowiący odpowiednik bonu towarowego – wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie; Bony Podarunkowe PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie dostępne są w nominałach: 50 PLN;

Nabywca – osoba, która w Sklepie dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon Podarunkowy PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie o odpowiedniej wartości;

Użytkownik – każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie, który przedstawia go do realizacji w Sklepie;

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Bonów Podarunkowych PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie oraz do przyjmowania go do realizacji w Sklepie. Przekazanie przez Wydawcę Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie Nabywcy może być dokonane wyłącznie w Sklepie.

2.Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie oraz do realizacji Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie w Sklepie w okresie ważności Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie.

3.Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie.

4.Wydanie Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie Nabywcy nie stanowi sprzedaży w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

5.Bon Podarunkowy PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie nie może zostać nabyty przy użyciu innego Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie.

6.Bon Podarunkowy PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania nabycia i wydania Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie.
Okres ważności Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie nie może zostać przedłużony.

7.Bon Podarunkowy PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

8.Bon Podarunkowy PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

9.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.

10.Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie po jej wydaniu Nabywcy.

11.Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon Podarunkowy PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie:

-może być zrealizowany wyłącznie w Sklepie,

-nie podlega wymianie na środki pieniężne,

-posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany,

-może być zrealizowany przez każdego posiadacza bonu.

12.Przez nabycie Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

 

 

 

§ 3. ZASADY REALIZACJI BONÓW PODARUNKOWYCH PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie

1.Bon Podarunkowy PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie może być zrealizowana wyłącznie w okresie jej ważności.

2.Bon Podarunkowy PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie podlega realizacji wyłącznie w Sklepie.

3.Użytkownik dokonuje realizacji Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie poprzez przedstawienie go personelowi Sklepu oraz zadeklarowanie chęci jego użycia przed dokonaniem płatności za Towary.

4.Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Sklepu Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie do realizacji oraz odbiór w Sklepie Towarów nabytych z użyciem Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie potwierdza zlecenie dokonania użycia Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie w takim zakresie, w jakim użycie Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

5.W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie przekracza wartość Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie.

6.Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie jest niższa niż wartość Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie.

7.Bon Podarunkowy PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie uprawnia Użytkownika do dokonania jednorazowych zakupów z jego wykorzystaniem w wysokości równej lub przekraczającej wartość Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie do upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie.

8.W przypadku upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych z Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie w okresie jego ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

9.Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie nieuszkodzone Bony Podarunkowe PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące go przed sfałszowaniem. W związku z tym Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie w następujących przypadkach:

– upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie;

– uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie;

– uszkodzenia Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Bonie Podarunkowym PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie danych.

§ 4. ZASADY ZWROTÓW

1.Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie nie podlegają zwrotowi.
Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie podlegają jedynie wymianie na inne Towary o wartości równej lub wyższej (za dopłatą), zgodnie z obowiązującymi w Sklepie zasadami wymiany Towarów.

2.Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów.

3.W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowy Bon Podarunkowy o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Sześciomiesięczny termin ważności nowego Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie liczony będzie od dnia jego wydania.

§ 5. REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje związane z Bonami Podarunkowymi PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie, w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.

2.Reklamacje związane z Bonami Podarunkowymi PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.

3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny, numer Bonu Podarunkowego PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie, datę jego nabycia i wydania przez Wydawcę oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

4.Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące bonów towarowych.

2.Niniejszy Regulamin Bonów Podarunkowych PSB „MRÓWKA” Strzelce Opolskie dostępny jest w Sklepie oraz na stronie internetowej www.dremex.pl