RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo DREMEX  Lech Mularczyk, 47-330 Zdzieszowice

      ul. Filarskiego 39  dalej zwany „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Koordynatora ochrony danych osobowych: e-mail kadrydremex@interia.pl,

3. Informujemy, iż podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1)  zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora,

2)  zawarcia i realizacji umów zawartych z Panem/Panią - podstawą prawną przetwarzania danych jest  wykonanie umowy,  której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed

      zawarciem umowy,

3)  ustalenia,dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;

      prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

4)  wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów - podstawą prawna przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

      wynikających z ustawy o rachunkowości.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO*, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów np. : firmy informatyczne obsługujące nasze systemy, firma ochroniarska, rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie należności.

Dane mogą być również przekazane innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu np.: firmy pocztowe i kurierskie - w związku z przekazywaniem korespondencji; firmy prowadzące działalność płatniczą - w związku z dokonywanymi płatnościami

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. przenoszenia danych osobowych,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 6. uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
  5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z koordynatorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

​​​​​​​9. Informujemy, iż:

 1. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.​​​​​​​

10. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

11. Prawo wniesienia skargi - jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.

 

 

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).